Need help?

We are ready to assist you. Get in touch with your local Saxo office in Amsterdam. 

Strawinskylaan 1527
WTC Amsterdam
15th floor, B-tower

+31 (0) 20 333 2131
nederland@saxobank.com

Disclaimer

Algemeen

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website heeft betrekking op Saxo Bank A/S en is niet specifiek afgestemd op enig ander land. Alle cliënten doen rechtstreeks zaken met Saxo Bank A/S en alle overeenkomsten met cliënten worden aangegaan met Saxo Bank A/S. Derhalve is op deze overeenkomsten Deens recht van toepassing. Alle feiten, ramingen, analyses, voorspellingen, meningen en overige informatie (hierna gezamenlijk ‘Informatie’) die worden uitgebracht door:

 • Saxo Bank A/S;
 • een eigenaar, dochteronderneming, gelieerde onderneming of filiaal van Saxo Bank A/S;
 • of een bestuurder, functionaris, medewerker of vertegenwoordiger daarvan (hierna gezamenlijk de ‘Saxo Bank Group’).

ongeacht of deze Informatie wordt verstrekt op de websites van de Saxo Bank Group, op websites van derden, in marketingmateriaal, nieuwsbrieven, individuele e-mails en brieven, lezingen, individuele gesprekken of in ongeacht welke andere vorm van schriftelijke of mondelinge communicatie (hierna gezamenlijk ‘Publicaties’), worden uitsluitend voor informatie- en/of marketingdoeleinden verstrekt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, mogen Publicaties van de Saxo Bank Group niet worden beschouwd als aanbieding (of verzoek om een aanbieding) om:

 • valuta’s, producten of financiële instrumenten te kopen of verkopen;
 • investeringen te doen;
 • of deel te nemen aan specifieke handelsstrategieën (hierna gezamenlijk ‘Aanbiedingen’).

Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen (ook niet indien specifiek vermeld), mogen Publicaties van de Saxo Bank Group niet worden beschouwd als een Aanbieding in een rechtsgebied waarin een dergelijke Aanbieding onwettig zou zijn. Dergelijke vermeende Aanbiedingen worden door de Saxo Bank Group niet erkend.

Geen verklaring, geen garantie

De Saxo Bank Group zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om informatie te verkrijgen van betrouwbare bronnen, maar alle Publicaties worden verstrekt op ‘as is’-basis, zonder verklaring of garantie van ongeacht welke aard (noch expliciet, noch impliciet) en de Saxo Bank Group wijst elke aansprakelijkheid af voor Publicaties die onvolledig, onjuist, niet passend of niet relevant zijn voor de ontvanger. In het bijzonder wijst de Saxo Bank Group jegens inschrijvers, cliënten, partners, leveranciers, wederpartijen en overige ontvangers de aansprakelijkheid af voor:

 • de juistheid van marktnoteringen;
 • vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten, onderbrekingen of omissies in het verstrekken van marktnoteringen;
 • en een beëindiging van marktnoteringen.

De Publicaties van de Saxo Bank Group worden na het uitbrengen niet geactualiseerd en kunnen als gevolg van veranderende omstandigheden onjuist worden en mogelijk misleidend na een tijdsbestek variërend van enkele secondes of minuten tot dagen, weken en maanden, afhankelijk van de Informatie. De Saxo Bank Group geeft geen garanties omtrent en aanvaardt jegens ontvangers geen aansprakelijkheid voor Publicaties die achterhaald zijn.

 • Indien een Publicatie achterhaald raakt, is de Saxo Bank Group niet verplicht: de Publicatie te actualiseren;
 • de ontvangers van de Publicatie te informeren;
 • of enige andere handeling te verrichten.

Het is mogelijk dat Publicaties de persoonlijke mening van de auteur weergeven en niet die van de Saxo Bank Group. De Saxo Bank Group behoudt zich te allen tijde het recht voor verstrekte Publicaties of Informatie naar eigen inzicht en zonder kennisgeving (vooraf of achteraf) in te trekken of te wijzigen.

Geen aanbevelingen

De Saxo Bank Group houdt in geen van haar Publicaties rekening met beleggingsdoelstellingen, specifieke beleggingsdoelen, financiële situaties en specifieke behoeftes en verzoeken van specifieke ontvangers. Alle Publicaties van de Saxo Bank Group zijn derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, slechts bedoeld voor informatie- en/of marketingdoeleinden en mogen niet worden beschouwd als:

 • zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies of advies inzake regelgeving;
 • een aanbeveling of handelsidee;
 • of een andere vorm van aanmoediging om op een bepaalde wijze te handelen, investeren of desinvesteren (hierna gezamenlijk ‘Aanbevelingen’).

De Saxo Bank Group is niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit investeringen op basis van een vermeende Aanbeveling. Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen (ook niet indien specifiek vermeld), mogen Publicaties (inclusief mogelijke Aanbevelingen) niet worden beschouwd als verklaring of garantie (noch expliciet, noch impliciet) dat de ontvanger zal profiteren van het handelen overeenkomstig een in een Publicatie vermelde handelsstrategie of dat de ontvanger geen verliezen zal lijden door het handelen overeenkomstig een in een Publicatie vermelde handelsstrategie. De Saxo Bank Group is slechts aansprakelijk (overeenkomstig de paragraaf ‘Beperking van aansprakelijkheid’ hierna) indien een mogelijke Aanbeveling niet van goed, professioneel niveau is.

Risicowaarschuwing

Het handelen in de producten en diensten van de Saxo Bank Group kan, zelfs indien verricht in overeenstemming met een Aanbeveling, zowel in verliezen als in winsten resulteren. In het bijzonder de handel in leveraged producten, zoals maar niet beperkt tot vreemde valuta, derivaten en commodities kan zeer speculatief zijn en gepaard gaan met zowel sterke als snelle schommelingen van verliezen en winsten.

Speculatieve handel is niet geschikt voor alle beleggers

Eventuele vermeldingen in een Publicatie van de risico’s van een bepaald product of bepaalde dienst, mogen en moeten niet worden beschouwd als uitvoerige onthulling of volledige beschrijving van alle risico’s van dat product of die dienst en de Saxo Bank Group moedigt eventuele ontvangers die de handel in haar producten en diensten overwegen, aan om geschikte financiële adviseurs in te schakelen en te blijven raadplegen vóór het aangaan van een belegging of transactie.

Beperkingen ingevolge lokale regelgeving

De Publicaties van de Saxo Bank Group zijn wereldwijd toegankelijk. De Informatie in die Publicaties is echter slechts bedoeld voor gebruik door ontvangers in landen waarin dat gebruik geen schending van toepasselijke wet- of regelgeving vormt. De in de Publicaties van de Saxo Bank Group genoemde producten en diensten zijn niet beschikbaar voor ontvangers die in landen wonen waarin de levering van dergelijke producten en diensten een schending van dwingende toepasselijke wet- of regelgeving zou vormen. Een ontvanger die een product of dienst van de Saxo Bank Group gebruikt of daarom verzoekt, is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik van de website

Op het gebruik van de websites van de Saxo Bank Group zijn de ‘Gebruiksvoorwaarden’ van de Saxo Bank Group van toepassing, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en in te zien op www.saxobank.com/terms-of-use, alsmede de bepalingen inzake ‘Auteursecht’, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en in te zien op www.saxobank.com/copyright, die beide moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van deze disclaimer. De Saxo Bank Group is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de toegang tot een website van de Saxo Bank Group voor een persoon of rechtspersoon, of het niet toegankelijk zijn daarvan. Deze beperking omvat maar is niet beperkt tot schade aan computerapparatuur en computersystemen veroorzaakt door virussen, malware en andere schadelijke computercodes. Het raadplegen van een website van de Saxo Bank Group vormt geen klantrelatie en de Saxo Bank Group heeft geen enkele plicht of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens een persoon of rechtspersoon als gevolg van diens raadpleging van een website van de Saxo Bank Group.

Afwijkende vertalingen

De Saxo Bank Group biedt haar Publicaties aan in een groot aantal talen, met het oog op het gebruiksgemak van de ontvanger. In geval van tegenstrijdigheden tussen de oorspronkelijke Engelse tekst en een vertaling, prevaleert de oorspronkelijke Engelse tekst. Alle ontvangers worden geadviseerd de oorspronkelijke Engelse tekst zorgvuldig te bestuderen voordat zij handelen naar aanleiding van een vertaling daarvan. Een gebruiker die de oorspronkelijke Engelse tekst niet volledig begrijpt, wordt ten zeerste aangeraden contact op te nemen met de Saxo Bank Group, per e-mail via servicecenter@Saxobank.com of per telefoon op +45 39 77 40 00. De Saxo Bank Group is niet gebonden door, of jegens een ontvanger aansprakelijk voor, een onvolledige of onjuiste vertaling van een oorspronkelijke Engelse tekst in een andere taal.

Klantrelatie

Bij het aanvragen van een account bij een eenheid binnen de Saxo Bank Group is de aanvrager onderworpen aan de desbetreffende zakelijke voorwaarden. Alle aanvragers en klanten worden geacht de zakelijke voorwaarden en bijbehorende beleidslijnen die op hen en hun relatie met de desbetreffende eenheid van de Saxo Bank Group van toepassing zijn, te hebben gelezen en begrepen.

Het raadplegen van een website of de ontvangst van een Publicatie van de Saxo Bank Group vormt geen klantrelatie en de Saxo Bank Group heeft als gevolg daarvan geen enkele plicht of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens een persoon of rechtspersoon.

Diensten van derden

Personen of rechtspersonen die niet tot de Saxo Bank Group behoren, kunnen op de websites van de Saxo Bank Group adverteren via links, banners of anderszins. De Saxo Bank Group kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de aanbiedingen, informatie of handelingen van zo’n derde. Indien een gebruiker van de websites van de Saxo Bank Group besluit te handelen naar aanleiding van zo’n advertentie, doet hij dat geheel op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Indien de Saxo Bank Group op enig moment en om ongeacht welke reden aansprakelijk wordt voor de schade van een persoon en/of rechtspersoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot de situatie waarin een bepaling van deze disclaimer tot op enige hoogte of in bepaalde omstandigheden om ongeacht welke reden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is of op enig moment wordt, is de aansprakelijkheid van de Saxo Bank Group beperkt tot de deugdelijk aangetoonde directe schade van die persoon en/of rechtspersoon. Voor alle duidelijkheid: deze aansprakelijkheid omvat niet, zonder beperking, schadevergoedingen voor bijkomende en gevolgschade, schadevergoedingen wegens gemiste kansen, schadevergoedingen wegens winstderving, wettelijke schadevergoedingen, symbolische schadevergoedingen, als straf opgelegde schadevergoedingen, verrijkingsafdrachten, schadevergoedingen op grond van kosten, met inbegrip van gerechtelijke kosten, en schadevergoedingen wegens overige indirecte schade.

Tegenstrijdige belangen

Om tegenstrijdige belangen te voorkomen, heeft de Saxo Bank Group adequate zakelijke procedures ingesteld, met inbegrip van procedures inzake onderzoek en analyse om objectieve onderzoeksrapporten te waarborgen. De onderzoeksrapporten van de Saxo Bank Group worden nooit bekendgemaakt aan of besproken met degenen op wie de analyse betrekking heeft, namelijk de uitgevers van effecten of anderen.

De Saxo Bank Group kan posities in effecten, vreemde valuta’s of andere financiële instrumenten waarop onderzoeksrapporten van toepassing zijn, houden, nemen, overdragen of vervreemden.

De Saxo Bank Group kan optreden als marktmaker voor alle producten en diensten die niet worden verhandeld op een beurs (d.w.z. over-the-counter-producten zoals vreemde valuta en CFD’s) en kan derhalve de wederpartij zijn van cliënten indien deze in deze producten handelen.

De Saxo Bank Group houdt zich niet bezig met financiële activiteiten van bedrijven. De bestuurders, functionarissen, medewerkers of vertegenwoordigers van de Saxo Bank Group die verantwoordelijk zijn voor analyserapporten ontvangen dan ook geen vergoeding in verband met het uitbrengen van analyses.

Privacy en gebruik van persoonsgegevens

Bij het aanvragen van een demo- of live-account bij een eenheid van de Saxo Bank Group, zal deze eenheid voor administratieve, commerciële en/of juridische doeleinden informatie over de gebruiker vragen en opslaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot diens naam en adres. Voorts kan de Saxo Bank Group financiële informatie vragen met het oog op kredietbeoordelingen, alsmede het e-mailadres van de gebruikers om de inloggegevens te mailen. De e-mailadressen van gebruikers worden niet doorgegeven aan derden, maar kunnen door de eenheid van de Saxo Bank Group worden gebruikt voor het promoten van haar producten en diensten. Gebruikers die dergelijk marketingmateriaal niet wensen te ontvangen, kunnen dat per e-mail doorgeven aan mtsupport@saxobank.com. De Saxo Bank Group is wettelijk verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet doorgeven of gebruiken zonder geldige wettelijke grond. Deze bescherming is van toepassing op alle persoonsgegevens; persoonsgegevens worden alleen aan derden zoals overheids- of gerechtelijke instanties bekendgemaakt indien de Saxo Bank Group daartoe verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving of indien de betrokkene schriftelijk toestemming heeft verleend voor die bekendmaking. De betrokkene mag die toestemming te allen tijde intrekken of de omvang daarvan wijzigen. Onverminderd het bovenstaande is het de Saxo Bank Group toegestaan de volgende informatie bekend te maken:

 • algemene klantgegevens, zoals namen, adressen en persoonlijke inschrijvingsnummers, aan ondernemingen die administratieve taken voor de Saxo Bank Group verrichten;
 • algemene klantgegevens over zakelijke klanten aan financiële instellingen, onder de voorwaarde van geheimhouding, met het oog op marketing- en adviesdiensten.

Overeenkomstig de bepalingen van de Deense wet inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft elke klant van de Saxo Bank Group het recht geïnformeerd te worden over de gegevens die de Saxo Bank Group over hem of haar houdt. De Saxo Bank Group kan een vergoeding in rekening brengen voor het schriftelijk verstrekken van dergelijke informatie aan de betrokkene, overeenkomstig de door het Deense ministerie van Justitie vastgestelde tarieven. Indien de gegevens die de Saxo Bank Group over een ingeschreven persoon heeft onjuist of verouderd blijken te zijn, zal de Saxo Bank Group deze onmiddellijk op verzoek van de betrokkene corrigeren. De betrokkene kan er tevens voor kiezen zijn gegevens op eigen initiatief te wijzigen door rechtstreeks contact op te nemen met de Saxo Bank Group. Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan de Saxo Bank Group, per e-mail via nederland@saxobank.com of per telefoon op +31 20 333 2131.

Toezicht

De Saxo Bank Group staat onder toezicht van de Deense financiële toezichthoudende autoriteit (de ‘Finanstilsynet’) en is onderworpen aan het Deense uitvoeringsbesluit inzake goede bedrijfspraktijken voor financiële ondernemingen.

Geschillen

Deze disclaimer en eventuele daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, met inbegrip van geschillen inzake de wettigheid, geldigheid, het bindende effect (inclusief de toepassing) en de afdwingbaarheid van deze disclaimer, worden beslecht door de rechtbank van Lyngby, Kopenhagen, Denemarken, overeenkomstig met en met inachtneming van uitsluitend het Deense recht. De Saxo Bank Group behoudt zich echter het recht voor overal waar zij dat passend acht gerechtelijke procedures aan te spannen, onder meer maar niet uitsluitend op plaatsen waar de gedaagde activa bezit.